Nyereményjáték szabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen a „Tageld be egy barátod nyereményjáték” alábbi játékszabályzatát (a továbbiakban, mint: „Szabályzat” vagy „Nyereményjáték Szabályzat”). A Játékban való részvétel, a Nyereményjáték Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti. Jelen Szabályzat a Játékkal kapcsolatban teljes körű tájékoztatásnak minősül. Az egyéb helyeken megjelenített információknak, a Szabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

1. A Nyereményjáték Szervezője:

Buzinkay László E.V., a Babamba Bababolt üzemeltetője. Adószám: 56845914-1-42

2. A Nyereményjáték időtartama és helye: 

A Játék meghirdetése a Babamba Bababolt Instagram oldalán történik

A Játék időtartama: 2022.03. 11. 00:01 és 2022.03.13. 23:59 között.

3. A részvétel feltétele:

  • Legalább egy ismerős megjelölése a nyereményjáték posztja alatt.
  • Lájkolni szükséges a nyereményjátékról szóló posztot.
  • Be kell követni a Babamba Bababolt Instagram oldalát.

A Játékban kizárólag olyan magyarországi lakó-, vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosításra alkalmas okirattal rendelkező, magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt (a továbbiakban: „Játékos”), aki a jelen Nyereményjáték Szabályzatban foglalt feltételeket magára nézve teljes körűen kötelezőnek fogadja el.

Minden játékos egyedi azonosítószámot kap, mely részt vesz a sorsolásban, és egyértelműen Játékoshoz kapcsolódik. 

A Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők megfelelnek‐e a fenti részvételi feltételeknek.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokból eredő hátrányos következményekért.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, munkatársai, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), a bármely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásával munkajogviszonyban álló személyek, illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében, üzemeltetésében, illetve ezen személyek, alvállalkozói továbbá mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény (a továbbiakban, mint: Ptk.) 8:1 § 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Szervezőnek jogában áll bármikor megvizsgálni, hogy az egyes Játékosok megfelelnek‐e a fenti részvételi feltételeknek.

A Szervezőnek jogában áll az általa valótlannak vélt adatokat megadó Játékosokat előzetes jelzés és figyelmeztetés nélkül automatikusan kizárni a Játékból. A valótlan adatszolgáltatás miatti kizárás nem visszavonható és nem vitatható.

4. A Nyeremények:

• 1db Nyuszis falmatrica
• 1db Mókusos falmatrica
• 1db Elefántos falmatrica 

 (a továbbiakban, mint: Nyeremény). 

A Nyeremény harmadik személyre át nem ruházható és készpénzre át nem váltható. A Nyereményhez tartozó adó és járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban esetlegesen felmerülő egyéb költségek a Játékost terhelik.

5. A Nyertes(ek) kiválasztása:

A poszt alatt ismerőst megjelölők közül három Nyertest és 3 darab Pótnyertest választunk ki, a Játékosok közül véletlenszerű, gépi sorsolás útján 2022.03.14-én A Szervező a Nyertest Instagram üzenetben, értesíti a sorsolás napján. Amennyiben a Nyertes legkésőbb 5 napon belül nem elérhető, illetőleg nem válaszol az értesítésre, úgy a Nyereményre a sorrendben következő Pótnyertes válik jogosulttá, akit erről külön Szervező értesít.

A Szervező a Nyertes nevét a Facebook és Instagram oldalán közzéteheti. 

Ha a Nyertes 

  • bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az értesítést követő 5. napig,
  • vagy bármely okból nem felel meg jelen Szabályzatban a Játékosokra vonatkozó 3. A részvétel feltétele pontban foglaltaknak,
  • vagy az értesítés ellenére bármely okból nem veszi át a Nyereményét,

nyereményre való jogosultsága automatikusan megszűnik, és kártérítési igénnyel nem élhet. Ez esetben a soron következő Pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

Amennyiben a Szervező megállapítása alapján a kisorsolt Nyertesnek, illetve Pótnyertesnek a Nyeremény a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően nem adható át, vagy annak átvételére a kisorsolt Nyertes, illetve Pótnyertes a számára a jelen Szabályzatban feltüntetett határnapig nem jelentkezik, úgy a kisorsolt Nyertes, illetve Pótnyertes a Nyeremény átvételére való jogosultságát véglegesen elveszti. 

6. A Nyeremény átadása:

A Szervező a Nyereményt a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek esetén a Nyertessel egyeztetettek szerint személyesen (előre egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen vagy futárszolgálattal (kizárólag Magyarország határain belüli kézbesítési címre) történő kézbesítés útján adja át. 

Amennyiben a kisorsolt Nyeremény a Nyertes, illetőleg a Pótnyertes jelentkezése miatt nem kerül átadásra, illetőleg nem kézbesíthető, úgy a Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Nyertes értesítése napját követő 30. napon a Nyereményt véglegesen visszavonja, és így az, a továbbiakban már a jelen Játék hatálya alatt más harmadik személynek nyereményként át nem adható. A Nyeremény át nem vétele a jogosultakat kártérítésre nem jogosítja fel.

A Nyertes a Játékban való részvételével, ráutaló magatartással tudomásul veszi, hogy a Nyertes kihirdetése alkalmával a Szervező a Nyertes nevét a Facebook közösségi oldalán nyilvánosságra hozhatja, amelyet tartalmazó bejegyzés 30 napot követően eltávolításra kerül.

7. Egyéb tudnivalók:

A Szervező a Nyereményjátékot bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag visszavonhatja vagy megszüntetheti. Abban az esetben, ha a Nyereményjáték megszüntetésre kerül a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza a Játék hirdetésével azonos felületeken. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy akaratának megfelelően a Nyereményjáték Szabályzatát kiegészítse vagy módosítsa.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi út igénybevételének lehetőségét a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért. Az esetleges elírásokért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező nem felelős azért, ha a Facebook közösségi oldal időszakos elérési hibáiból, vagy huzamosabb ideig történő működésképtelenné válásából eredően a Játék nem elérhető a Játékosok számára.

Szervező kijelenti, hogy a Facebook közösségi oldal a Nyereményjátékot semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a Nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz, amelynek következtében a Facebook teljes mértékben mentesül minden Játékos részéről.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Nyereményjátékban automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. 

A Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatosan további információkat a Játék időtartama alatt a Szervező az alábbi elérhetőségein nyújt: info@babamba.hu

8. Személyes adatok kezelése és védelme:

A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét az adott Játékos téves adatszolgáltatásából eredő károkért.

A Nyereményjátékban a Szervező, mint az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerinti adatkezelő – a Játékos nevét, e-mailcímét és telefonszámát a sorsolásban való részvétel és a Játékossal való kapcsolattartás (Nyertes értesítése, Nyeremény átvételével kapcsolatos kommunikáció) céljából céljából kezeli. A jelzett adatkezelések jogalapja minden esetben a Játékos és a Szervező között, a jelen Nyereményjáték Szabályzat elfogadásával létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A Szervező a személyes adatokat a fent megjelölt célok érdekében a Nyereményjáték lezárásáig kezelik, kivéve, ha a Játékos azt megelőzően kérte a személyes adatainak törlését.

A Játékos a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogot gyakorolhatja.

Jó játékot kívánunk!